Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 50/2021 Wykup obligacji serii N przez MCI Capital ASI S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu wykupu przypadającym na dzień 29 grudnia 2021 roku Spółka dokonała całościowego terminowego wykupu wyemitowanych przez Spółkę w dniu 29 grudnia 2016 roku, 45 obligacji serii N, oznaczonych kodem ISIN PLMCIMG00236, o łącznej wartości nominalnej 45.000.000 PLN („Obligacje”). Tym samym w dniu 29 grudnia 2021 roku nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań Spółki z tytułu Obligacji.

Obligacje były notowane na rynku Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A. pod nazwą skróconą MCI1221.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/12/2021 22:58