RB 5/2023 Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ,,NWZ”) w dniu 7 lutego 2023 r. wziął udział i posiadał co najmniej 5% głosów następujący akcjonariusz: MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 1), dysponująca na NWZ 40.511.421 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 77,22% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 40.511.421 głosów na NWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 77,22% ogólnej liczby głosów oraz 95,74% głosów obecnych na NWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 15/02/2023 16:06