Digital DNA
Private Equity

RB 5/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazania raportów okresowych w 2020 roku:

  • Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 15 kwietnia 2020 roku,
  • Jednostkowy raport za I kwartał 2020 roku – 13 maja 2020 roku,
  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 2 września 2020 roku,
  • Jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku – 18 listopada 2020 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2020 roku.

Spółka informuje, że jako jednostka inwestycyjna („investment entity”) od dnia 1 stycznia 2015 roku korzysta z wyłączenia przewidzianego w MSSF 10, w związku z czym nie konsoliduje swoich jednostek zależnych i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednostki zależne Spółka ujmuje w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jako inwestycje i wycenia je w wartości godziwej (zgodnie z MSSF 9).

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 29/01/2020 11:15