Digital DNA
Private Equity

RB 47/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Emisja obligacji zwykłych serii J

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 4 grudnia 2015 roku, podjął uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie przez Spółkę emisji nie więcej niż 200.000 obligacji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000,00 zł („Obligacje”). Obligacje będą emitowane na okres 36 miesięcy, licząc od daty emisji Obligacji (11 grudnia 2015 roku). Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa”). Obligacje będą zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy, w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych podmiotów. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

Szczegółowe warunki emisji obligacji zawiera zalacznik do niniejszego raportu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 05/12/2015 00:00