Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 47/2021 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego we Wrocławiu

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021 z 29 października 2021 roku informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 roku, Sąd Najwyższy, ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Spółki przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego we Wrocławiu, której przedmiotem było rozpoznanie skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku w części oddalającej powództwo Spółki, tj. co do kwoty 26.631.829,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz skargi kasacyjnej pozwanego Skarbu Państwa – Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Sąd Najwyższy w wyroku oddalił obie skargi kasacyjne i zniósł między stronami koszty postępowania kasacyjnego.

Tym samym został utrzymany w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 września 2018 roku, zasądzający na rzecz Spółki odszkodowanie od Skarbu Państwa z tytułu szkody polegającej na utracie wartości akcji spółki JTT Computer S.A. we Wrocławiu w kwocie 2.190.000,00 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 8 czerwca 2006 roku do dnia zapłaty i oddalający powództwo ponad tę kwotę.

Więcej szczegółów dotyczących powództwa Spółki przeciwko Skarbowi Państwa zostało wskazanych w raporcie bieżącym numer 30/2018 z dnia 18 września 2018 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 25/11/2021 19:45