Digital DNA
Private Equity

RB 46/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital Spółka Akcyjna (dawniej: MCI Management Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość o rejestracji w dniu 2 grudnia 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 62.732.377,00 złotych do kwoty 61.779.619,00 złotych, tj. o kwotę 952.758,00 złotych.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało poprzez umorzenie 952.758 akcji własnych Spółki („Akcje Umorzone”) o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 952.758,00 złotych, uprawniających do 952.758 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z postanowieniami Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki.

Akcje Umorzone nabyte zostały przez Spółkę w okresie od dnia 11 lipca 2011 roku do dnia
17 stycznia 2012 roku, na podstawie Uchwały nr 24/ZWZ/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej Uchwałą nr 03/NWZ/2011 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2011 roku oraz Uchwałą nr 03/NWZ/2011 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2011 roku („Program Odkupu”). W ramach Programu Odkupu Spółka nabyła 1.837.405 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 1.837.405 złotych, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012. Mając na uwadze, że Akcje Umorzone stanowiły własność Spółki, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Umorzonych nie zostało wypłacone wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia, przy czym z tytułu nabycia Akcji Umorzonych, Spółka wypłaciła akcjonariuszom, od których nabyła je w ramach Programu Odkupu, średnie wynagrodzenie za jedną Akcję Umarzaną w wysokości 4,87 złotych, przy czym wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, to jest z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą numer 24/ZWZ/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.779.619,00 złotych i dzieli się na 61.779.619 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 61.779.619,00 złotych. Jedna akcja odpowiada jednemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co daje łącznie 61.779.619 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje spółki są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarząd

Data publikacji raportu: 03/12/2015 09:46