Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 43/2021 Zmiana terminu przekazywania skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego przez Spółkę

Komisja Nadzoru Finasowego

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku z dnia 8 września 2021 roku na dzień 20 września 2021 roku.

Poniżej Spółka przedstawia terminy przekazania raportów okresowych w 2021 roku:

  • skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 20 września 2021 roku,
  • skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku – 17 listopada 2021 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2021 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 06/09/2021 09:49