Digital DNA
Private Equity

RB 42/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przekazuje treść projektu uchwały zgłoszonej do porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 listopada 2015 r., przez jednego z Akcjonariuszy – „Alternative Investment Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z  art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
Otrzymany projekt uchwały, stanowi zalacznik do niniejszego raportu bieżącego oraz dotyczy pkt. 10 zamieszczonego poniżej porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 11. Zakończenie obrad.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 16/11/2015 15:56