RB 4/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień czwartego kwartału 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) podaje, iż na ostatni dzień czwartego kwartału 2017 roku (31.12.2017 roku), wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, wynosiła 257.972.226,50 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych 50/100 groszy). Na ostatni dzień czwartego kwartału 2017 roku (31.12.2017 roku), Spółka nie posiadła zobowiązań przeterminowanych.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 05/02/2018 15:01