Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 4/2015 (26.02.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: PRE – IPO spółki Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna

Zarząd MCI Management S.A. („MCI”) informuje, iż zgodnie z informacjami otrzymanymi od Private Equity Managers S.A. („PEManagers”), w dniu 25 lutego 2015 roku zakończono w ramach trzeciej transzy pre – IPO PEM, zbywanie akcji w kapitale zakładowym PEManagers. Akcje w kapitale zakładowym PEManagers zbywane były przez MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV Spółka komandytowo – akcyjna  z siedzibą w Warszawie („FUND SKA”), będącą spółką w 100 % zależną od MCI oraz przez fundusz inwestycyjny MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI, poprzez swoje spółki zależne, posiada 98,81 % % certyfikatów inwestycyjnych („MCI PV”).

FUND SKA zbyła 8.355 akcji w kapitale zakładowym PEManagers, stanowiących 0,25 % w kapitale zakładowym PEManagers i 0,25 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PEManagers, po cenie 80,96 zł za jedną akcję.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od PEManagers, MCI PV zbył 599.875 akcji w kapitale zakładowym PEManagers stanowiących 17,98 % w kapitale zakładowym PEManagers i 17,98 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PEManagers (cena sprzedaży objęta jest tajemnicą zawodową, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych).

Po zbyciu 608.230 akcji w kapitale zakładowym PEManagers, według stanu na dzień 25 lutego 2015 roku:

– 15,52 % akcji w kapitale zakładowym PEManagers, posiada Cezary Smorszczewski

– 35,97 % – akcji w kapitale zakładowym PEManagers, posiada „Alternative Investment Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

– 10,25 % – akcji w kapitale zakładowym PEManagers, posiada MCI,

– 12,35 % – akcji w kapitale zakładowym PEManagers, posiada MCI PV.

Debiut spółki PEManagers na GPW S.A. planowany jest w marcu 2015 r.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 26/02/2015 10:16