RB 40/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd MCI Capital S.A. zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) w dniu 21 grudnia 2018 roku, wziął udział i posiadał co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusz: MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na NWZ 37.570.724 szt. akcji, stanowiącymi 70,99 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 37.570.724 głosów na NWZ, stanowiącymi 70,99 % ogólnej liczby głosów oraz 94,80 % głosów obecnych na NWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 27/12/2018 10:00