Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 4/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii M

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2020 roku, otrzymał postanowienia Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawów rejestrowych („Zastawy rejestrowe”) ustanowionych w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę 20.650 obligacji serii M o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, łącznie na kwotę 20.650.000,00 złotych. Zastawy rejestrowe ustanowione zostały na:

– 441 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., należących do MCI Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym określona została na kwotę 18.776.271,78 złotych,

– 85.649 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., należących do MCI Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym określona została na kwotę 18.750.260,00 złotych.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 27/01/2020 13:15