Digital DNA
Private Equity

RB 4/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 28 stycznia 2019 roku, powzięła informację o rejestracji w dniu 21 stycznia 2019 roku, przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian par. 7 ust. 1 oraz par. 7 ust. 13 Statutu Spółki.

Wskazane wyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane odpowiednio uchwałami numer 7/NWZ/2018 oraz 5/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2018 roku.

O uchwałach dotyczących zmiana Statutu Spółki powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2018 roku, Spółka informowała raportem bieżącym Nr 37/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Spółka poniżej podaje treść dotychczasowych oraz zmienionych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki, zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

– brzmienie § 7 ust. 1 przed zmianą:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.886.596,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 52.886.596 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

– brzmienie § 7 ust. 1 po zmianie:   

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.920.078,00 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 52.920.078 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

– brzmienie § 7 ust. 13 przed zmianą:

„Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższym ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:

a) Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem), przez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.237,00 złotych („Akcje”);

b) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy;

c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

d) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje jedynie w zamian za wkłady gotówkowe;

e) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem iż cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego nie będzie niższa niż wyższa z dwóch wartości:

– średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. z okresu kolejnych trzydziestu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego,

– średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. z okresu kolejnych pięciu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego;

f) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone w całości lub części;

g) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;

h) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;

i) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

– brzmienie § 7 ust. 13 po zmianie: 

„Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższym ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:

a) Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem), przez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.237,00 złotych („Akcje”);

b) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy;

c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

d) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje jedynie w zamian za wkłady gotówkowe;

e) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem iż cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego nie będzie niższa niż wyższa z dwóch wartości:

– średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu kolejnych trzydziestu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego,

– średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu kolejnych pięciu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego;

f) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone w całości lub części;

g) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;

h) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;

i) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.”

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.920.078,00 złotych (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) i dzieli się na: 52.920.078 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym na 66.964 akcje zwykłe na okaziciela serii A1. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 52.920.078 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem).

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 28/01/2019 15:36