Digital DNA
Private Equity

RB 39/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Korekta RB 39/2015 – Zabezpieczenie obligacji Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z otrzymaniem w dniu 6 listopada 2015 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o wpisie do rejestru zastawów, Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego numer 39/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku. Korekta dotyczy liczby certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem zastawu rejestrowego.

Poniżej korygowana treść ww. raportu bieżącego:

Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniem z dnia 29 października 2015 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 334.517 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 („Certyfikaty Inwestycyjne”), należących do MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa zastawu rejestrowego zawarta została dnia 27 października 2015 roku z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy Obligacji.

Poniżej skorygowana treść ww. raportu bieżącego:

Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniem z dnia 29 października 2015 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 643.951 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 („Certyfikaty Inwestycyjne”), należących do MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa zastawu rejestrowego zawarta została dnia 27 października 2015 roku z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy Obligacji.

W pozostałym zakresie raport bieżący nr 39/2015 jest poprawny.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 06/11/2015 20:39