Digital DNA
Private Equity

RB 39/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zabezpieczenie obligacji Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłych wynikających z obligacji na okaziciela, niemających formy dokumentu oraz zabezpieczonych, które mają zostać wyemitowane przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000,00 złotych („Obligacje”), ustanowiono zastaw rejestrowy na aktywach spółki zależnej.

Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniem z dnia 29 października 2015 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Spółka powzięła wiedzę o wydaniu postanowienia w dniu 5 listopada 2015 roku). Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 334.517 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 („Certyfikaty Inwestycyjne”), należących do MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa zastawu rejestrowego zawarta została dnia 27 października 2015 roku z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy Obligacji.

Na dzień 30 września 2015 roku łączną wartość Certyfikatów Inwestycyjnych w księgach MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosiła 133.333.429,13 złotych. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym określona została na kwotę 133.333.429,13 złotych.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy.

Spółka posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jako kryterium uznania aktywów znacznej wartości, na których ustanowiono zastaw rejestrowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 05/11/2015 17:29