RB 39/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wykonanie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji spółki IAI S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („MCI”) w nawiązaniu do RB 34/2018, informuje, iż fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. („MCI EV”) w dniu 21 grudnia 2018 roku, objął udziały w kapitale zakładowym spółki IdoSell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Udziały”) („IdoSell”), które łącznie z posiadanymi przez MCI EV udziałami w kapitale zakładowym IdoSell stanowić będą 51,00% udziałów w kapitale zakładowym IdoSell. Udziały pokryte zostały przez MCI EV wkładem niepieniężnym w postaci 2% akcji spółki IAI spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325245 („Spółka”) oraz wkładem pieniężnym w wysokości 108.984.288 złotych.

IdoSell posiada 7.484.502 akcji Spółki stanowiących 91,76% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Pozostałe 671.733 akcji Spółki, stanowiących 8,24% akcji w kapitale zakładowym Spółki, zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w ramach przymusowego wykupu akcji.

Idosell nabył od Panów Pawła Fornalskiego i Sebastiana Mulińskiego („Założyciele”) 4.411.046 akcji Spółki, stanowiących 54,08% w kapitale zakładowym Spółki po cenie 36,78 PLN za jedną akcję. Środki na nabycie ww. akcji Spółki pochodziły ze środków własnych Idosell (pochodzących z tytułu pokrycia przez MCI EV Udziałów) oraz zewnętrznego finansowania dłużnego. Pozostałe akcje Spółki zostały wniesione aportem przez MCI EV oraz Założycieli.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego IdoSell, 51,00% udziałów posiadać będzie MCI EV, Pan Paweł Fornalski posiadać będzie 35,47% udziałów oraz Pan Sebastian Muliński posiadać będzie 13,53% udziałów.

MCI pośrednio posiada 95,91% certyfikatów inwestycyjnych w MCI EV wg stanu na dzień 21.12.2018 r.

Warunki, na jakich MCI EV objęło Udziały nie odbiegają od warunków w tego typu transakcjach.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/12/2018 20:57