Digital DNA
Private Equity

RB 38/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Uzupełnienie materiałów po wprowadzeniu zmian do porządku obrad NWZ na wniosek akcjonariusza

Zarząd spółki MCI Management S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w związku z proponowanym przez akcjonariusza „Alternative Investement Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (o czym Spółka informowała raportem bieżącym 37/2015) w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, dnia 29 października 2015 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia opinii uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Pełna treść przyjętej Opinii Zarządu umieszczona jest w zalacznik do niniejszego raportu oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://mci.pl/relacje-inwestorskie/wza

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/10/2015 17:16