Digital DNA
Private Equity

RB 37/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Korekta RB 37/2015 – wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego numer 37/2015 z dnia 30 października 2015 roku.

Korekta dotyczy sprostowania oczywistej omyłki tj. daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 listopada 2015 roku.

Poniżej korygowana treść ww. raportu bieżącego:

Zarząd spółki MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 października 2015 roku wpłynęło do Spółki pismo od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – „Alternative Investment Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „AIP”), zawierające żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku („NWZ”) następujących spraw:

Poniżej skorygowana treść ww. raportu bieżącego:

Zarząd spółki MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 października 2015 roku wpłynęło do Spółki pismo od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – „Alternative Investment Partners” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „AIP”), zawierające żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 listopada 2015 roku („NWZ”) następujących spraw:

W pozostałym zakresie raport bieżący nr 37/2015 jest poprawny.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 02/11/2015 14:15