RB 37/2013 (19.07.2013)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Raport do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunków Emisji) – wg Uchwały nr 1 Zarządu MCI Management S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji seria H2 do kwoty 30.000.000 PLN w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji o wartości 66.000.000 PLN

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi (punkt 8 Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H2) Zarząd MCI Management S.A. raportuje co następuje:

Punkt 8.3.1. Warunków Emisji – Wcześniejszy Wykup obligacji – na dzień raportu bieżącego nie wystąpił przypadek wcześniejszego wykupu

Punkt 8.3.2. Warunków Emisji – Wskaźnik Finansowy Emitenta (liczony jako stosunek całkowitego długu do wartości aktywów) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 26,68%

Punkt 8.3.3. Warunków Emisji – Wskaźnik finansowy funduszu oraz Wskaźnik obciążeń funduszu – jest obliczany począwszy od sprawozdania finansowego za 2013 rok

Punkt 8.3.4. Warunków Emisji – Informacje o wycenie certyfikatów Inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiących zabezpieczenie obligacji serii H2

Subfundusz

Seria certyfikatów

Liczba certyfikatów

Łączna wycena certyfikatów

MCI.EuroVentures 1.0

A

          1 437      44 025 429,21 zł
MCI.EuroVentures 1.0

C

          1 178      36 090 435,36 zł
MCI.TechVentures 1.0

D

       171 945      25 526 561,57 zł
MCI.TechVentures 1.0

H

         22 789        3 283 899,73 zł
MCI.TechVentures 1.0

I

             169             24 352,94 zł
MCI.TechVentures 1.0

J

          5 278           805 980,54 zł
MCI.TechVentures 1.0

L

          4 289           619 435,72 zł
MCI.TechVentures 1.0

M

          2 145           310 932,60 zł
MCI.TechVentures 1.0

N

          1 640           260 529,74 zł

 110 947 557,42 zł

Punkt 8.3.5 Warunków Emisji – Informacje o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. – przypadek nie wystąpił.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarząd

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 19/07/2013 14:55