Digital DNA
Private Equity

RB 3/2015 (31.01.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Korekta Raportu Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż raportem bieżącym numer 03/2015 z dnia 31 stycznia 2015 roku, Spółka poinformowała o Terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Korekta dotyczy zakresu publikacji sprawozdań finansowych za rok 2014 oraz wyjaśnienia podstawy niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki w roku 2015.

Poniżej poprawna treść raportu dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazania raportów okresowych w 2015 roku:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok – 10 marca 2015 roku,
  • Jednostkowy raport za I kwartał 2015 roku – 11 maja 2015 roku,
  • Jednostkowy raport za III kwartał 2015 roku – 4 listopada 2015 roku,
  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 12 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

Zgodnie z §102 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.

Spółka informuje, że jako jednostka inwestycyjna („investment entity”) od dnia 1 stycznia 2015 r. korzysta z wyłączenia przewidzianego w MSSF 10, w związku z czym nie konsoliduje swoich jednostek zależnych i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jednostki zależne Spółka ujmuje w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jako inwestycje i wycenia je w wartości godziwej (zgodnie z MSSF 9).

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 31/01/2015 22:05