RB 3/2024 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok z dnia 27 marca 2024 roku na dzień 26 marca 2024 roku.

Mając na uwadze powyższe Spółka podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane terminy przekazania raportów okresowych w 2024 roku:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 rok – 26 marca 2024 roku;
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku;
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 18 września 2024 roku;
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 roku.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2024 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 11/02/2024 22:11