RB 3/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazania raportów okresowych w 2023 roku:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 31 marca 2023 roku;
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2023 roku – 10 maja 2023 roku;
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 20 września 2023 roku;
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2023 roku – 15 listopada 2023 roku.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2023 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 31/01/2023 18:06