Digital DNA
Private Equity

RB 3/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 23/ZWZ/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, ze zmianami dokonanymi: (i) uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/NWZ/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, oraz (ii) uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18/ZWZ/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, ogłasza Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.818.181 (słownie: jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki. Cena ustalona przez Zarząd Spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 11,00 zł (jedenaście złotych) za jedną akcję.

Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży wraz z kompletem dokumentów stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mci.pl.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 20/01/2020 18:26