Digital DNA
Private Equity

RB 3/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii J

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2019 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego („Zastaw rejestrowy”) ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę 66.000 obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, łącznie na kwotę 66.000.000,00 złotych. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 177.963 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., należących do MCI Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych Zastawem rejestrowym określona została na kwotę 37.261.892,94 złotych.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 23/01/2019 17:02