Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 28/2020 Powołanie Członka Zarządu MCI Capital S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Powołanie Członka Zarządu MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w związku z wygasającą kadencją Wiceprezesa Zarządu Ewy Ogryczak, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 9 czerwca 2020 r., odwołała Wiceprezesa Zarządu Ewę Ogryczak z Zarządu Spółki i następnie powołała Ewę Ogryczak do Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Powołany Członek Zarządu złożył oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MCI Capital S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec MCI Capital S.A. spółkach cywilnych, spółkach osobowych oraz spółkach kapitałowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do MCI Capital S.A. osób prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Zarządu:

Ewa Ogryczak posiada tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (uzyskany w 2003 r.) na kierunku Finanse i Bankowość. Posada również uprawnienia biegłego rewidenta (od 2009 r.). Doświadczenie zawodowe zdobywała w następujących podmiotach:

  • Ogryczak&Ogryczak s.j., w której w okresie od listopada 2013 r. pełniła funkcję wspólnika, partnera, odpowiedzialnego za zarządzanie spółką oraz wykonywanie działalności rewizyjnej;
  • PKF Consult Sp. z o.o., w której w okresie od października 2009 r. do sierpnia 2013 r., pracowała jako członek zarządu i Dyrektor Oddziału Warszawa odpowiedzialna była za zarządzanie oddziałem, sprzedaż, szkolenia, sprawozdawczość finansową oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej;
  • KPMG Audyt Sp. z o.o., w której w okresie od września 2003 r. do września 2009 r., jako Manager, odpowiedzialna była za zarządzanie portfelem klientów audytowych, zarządzanie zespołem na projektach audytowych oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej.

Ewa Ogryczak jest Członkiem Zarządu Spółki od 30 maja 2014 r. W ramach pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w Spółce wykonuje i wykonywała czynności określone w Statucie oraz odpowiada za zarządzanie działalnością operacyjną, w szczególności funkcję CFO Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 09/06/2020 23:58