Digital DNA
Private Equity

RB 27/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa”) o nabyciu akcji MCI Management S.A.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 lipca 2015 roku, Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez Tomasza Czechowicz oraz Ewę Ogryczak na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

O zbyciu przez Spółkę na rzecz Tomasza Czechowicz oraz Ewy Ogryczak akcji w kapitale zakładowym Spółki,  Spółka informowała w RB 26/2015.

Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień stanowi załącznik numer 1 oraz załącznik numer 2 do niniejszego Raportu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 09/07/2015 21:19