Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 27/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

MCI Capital S.A. Raport bieżący nr 27/2020
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd MCI Capital S.A. (dalej jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także jako: „ZWZ”) na dzień 30 czerwca 2020 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, pod adresem: Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
10. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
11. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1. Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Załącznik nr 1
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. –Załącznik nr 2

Data publikacji raportu: 03/06/2020 23:07