Digital DNA
Private Equity

RB 26/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Korekta RB 26/2015 – zbycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego numer 26/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku. Korekta dotyczy liczby akcji własnych posiadanych przez Spółkę przed zbyciem akcji na rzecz Cezarego Smorszczewskiego, Tomasza Czechowicz oraz Ewy Ogryczak oraz liczby akcji własnych Spółki posiadanych po ich zbyciu na rzecz ww. osób.

Poniżej korygowana treść ww. raportu bieżącego:

Przed zbyciem ww. akcji Spółka posiadała 1.043.856 akcji własnych. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada 990.977 akcji własnych, co uprawnia do 990.977 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,59 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej skorygowana treść ww. raportu bieżącego:

Przed zbyciem ww. akcji Spółka posiadała 1.036.425 akcji własnych. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada 983.546 akcji własnych, co uprawnia do 983.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,56 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 15/07/2015 22:17