Digital DNA
Private Equity

RB 26/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zbycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lipca 2015 r. Spółka dokonała zbycia na rzecz:

Tomasza Czechowicz – 4.394 akcji w kapitale zakładowym Spółki,

Ewy Ogryczak – 17.575 akcji w kapitale zakładowym Spółki,

Cezarego Smorszczewskiego – 30.910 akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Zbycie na rzecz Tomasza Czechowicz 4.394 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowi realizację uchwały numer 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania Panu Tomaszowi Czechowicz prawa do nabycia akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały zakupione przez Tomasza Czechowicz za kwotę 1 grosz za jedną akcję, łącznie za kwotę 43,94 PLN.

Zbycie na rzecz Ewy Ogryczak 17.575 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowi realizację uchwały numer 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania Pani Ewie Ogryczak prawa do nabycia akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały zakupione przez Ewę Ogryczak za kwotę 1 grosz za jedną akcję, łącznie za kwotę 175,75 PLN.

Zbycie na rzecz Cezarego Smorszczewskiego 17.575 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowi realizację uchwały numer 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania Panu Cezaremu Smorszczewskiemu prawa do nabycia akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały zakupione przez Cezarego Smorszczewskiego za kwotę 1 grosz za jedną akcję, łącznie za kwotę 175,75 PLN.

Uchwały numer 4, 5 oraz 6 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 kwietnia 2015 roku, podjęte zostały z uwagi na niespełnienie przesłanek warunkujących nabycie przez Tomasza Czechowicz, Ewę Ogryczak oraz Cezarego Smorszczewskiego akcji w kapitale zakładowym Spółki zgodnie z zapisami Programu Opcyjnego przyjętego uchwałą numer 15 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 maja 2014 roku oraz z uwagi na chęć wynagrodzenia przez Spółkę zaangażowania ww. członków Zarządu w rozwój oraz wzrost wartości Spółki.

Zbycie na rzecz Cezarego Smorszczewskiego 13.335 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowi realizację porozumienia pomiędzy Spółką, a Cezarym Smorszczewskim z dnia 16 czerwca 2015 roku, zawartego w związku z rezygnacją Cezarego Smorszczewskiego z funkcji w zarządzie Spółki i rozwiązaniem zawartego dnia 17 marca 2014 roku, pomiędzy Spółką, a Cezarym Smorszczewskim kontraktu menadżerskiego. Zbyte na rzecz Cezarego Smorszczewskiego 13.335 akcje w kapitale zakładowym Spółki stanowią należne Cezaremu Smorszczewskiemu wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w zarządzie Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku, do dnia 16 czerwca 2015 roku.

Akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały nabyte przez Cezarego Smorszczewskiego nieodpłatnie.

Przed zbyciem ww. akcji Spółka posiadała 1.043.856 akcji własnych. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada 990.977 akcji własnych, co uprawnia do 990.977 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,59 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zbyte na rzecz Tomasza Czechowicz, Ewy Ogryczak oraz Cezarego Smorszczewskiego 52.879 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowi 0,08 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zbyte na rzecz Tomasza Czechowicz, Ewy Ogryczak oraz Cezarego Smorszczewskiego, akcje w kapitale zakładowym Spółki, nabyte zostały przez Spółkę w ramach realizacji Programu Odkupu, którego szczegółowe wskazanie przyczyn i celów zostały ustalone w:

– Uchwale nr 24.ZWZ/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r., określającej zasady nabywania akcji własnych Spółki w „Programie Odkupu”, zmienionej

– Uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 6 września 2011 roku sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011,
– Uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011.

– Uchwałą nr 21/ZWZ/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyznawania akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu do zbywania akcji Spółki nabytych w ramach realizacji Programu Odkupu Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanowiło o przeznaczeniu akcji nabytych przez MCI Management S.A. w ramach Prawa Odkupu na realizację programów motywacyjnych.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

Data publikacji raportu: 09/07/2015 21:16