RB 25/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Stanowisko Zarządu MCI Capital S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MCI Capital S.A. ogłoszonego przez MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w dniu 12 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: art. 80 Ustawy o ofercie — stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), zarząd MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Zarząd”), niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 19.003.988 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Wezwanie”) ogłoszonego w dniu 12 czerwca 2018 r. przez  MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Wzywający”).
Zgodnie z dokumentem Wezwania, Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 19.003.988 sztuk akcji stanowiących 35,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 19.003.988 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (łącznie z akcjami posiadanymi przez podmiot dominujący wobec Wzywającego oraz przez Wzywającego) 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
I. Zastrzeżenia
Na potrzeby sporządzenia niniejszego stanowiska, Zarząd dokonał analizy następujących, dostępnych mu źródeł informacji i danych:
•    dokumentu Wezwania oraz
•    cen rynkowych akcji Spółki w okresie sześciu i trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.
Niniejsze stanowisko nie stanowi jakiejkolwiek porady dotyczącej nabywania lub sprzedaży instrumentów finansowych, w tym rekomendacji inwestycyjnej dotyczącej nabywania lub sprzedaży instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Każdy akcjonariusz powinien dokonać własnej oceny warunków Wezwania, w tym zasięgnąć indywidualnej porady u swoich doradców posiadających właściwe kwalifikacje na potrzeby podjęcia decyzji o odpowiedzi na Wezwanie, a każda decyzja o sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie powinna być niezależną decyzją inwestycyjną każdego akcjonariusza.
II. Plany strategiczne Wzywającego wobec Spółki
W dokumencie Wezwania, Wzywający wskazał, iż traktuje Spółkę jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym oraz nie zamierza zmniejszać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Wzywający w Wezwaniu wskazał, iż nie wyklucza dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
III. Stanowisko Zarządu dotyczące planów strategicznych Wzywającego
Wzywający jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki. Wzywający posiada 33.537.126 akcji Spółki stanowiących 63,41% liczby akcji Spółki i uprawniających do 63,41 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Tomasz Czechowicz – członek Zarządu Spółki – jest podmiotem bezpośrednio dominującym względem Wzywającego.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, plany strategiczne Wzywającego obejmują zwiększanie inwestycji w Spółkę poprzez akumulację akcji Spółki. Wzywający jest już dominującym podmiotem w stosunku do Spółki, w związku z czym nabycie dodatkowych akcji Spółki nie wpływa w sposób istotny na realizację dotychczasowej polityki Wzywającego względem Spółki. Biorąc pod uwagę pakiet akcji Spółki posiadany obecnie przez Wzywającego (odpowiadający 63,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), Wezwanie jest szansą na przekroczenia progu 66% udziału w Spółce w dostępny prawnie sposób.
Ponad powyższe, Zarząd Spółki nie posiada żadnych informacji o tym, aby zamiarem Wzywającego miało być podejmowanie działań w celu zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
IV. Stanowisko Zarządu dotyczące lokalizacji działalności Spółki w przyszłości
W dokumencie Wezwania, Wzywający nie zawarł informacji na temat wpływu Wezwania na miejsce prowadzenia działalności Spółki w przyszłości. Spółka nie posiada jakichkolwiek informacji o tym, aby lokalizacja działalności Spółki miała ulec zmianie.
V. Stanowisko Zarządu dotyczące zatrudnienia w Spółce
Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż Wezwanie nie będzie miało wpływu na zatrudnienie w Spółce.
VI. Wpływ Wezwania na interes Spółki
W ocenie Zarządu, zwiększanie przez Wzywającego – jako głównego i dominującego akcjonariusza – swojego zaangażowania w Spółkę ma pozytywny wpływ na interes Spółki.
VII. Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za akcje Spółki zaproponowanej w Wezwaniu
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 8,83 PLN.
Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi 8,56 PLN.
Cena Akcji w Wezwaniu odzwierciedla premię w wysokości: (i) 10,96% względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania na GPW (0,97 PLN) do dnia 11 czerwca 2018 r. włącznie, oraz (ii) 14,52% względem średniego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania na GPW (1,24 PLN) do dnia 11 czerwca 2018 r. włącznie.
W okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający i jego podmiot dominujący nabywali akcje Spółki. Wzywający nabył akcje Spółki po cenie 9,80 PLN (słownie: dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy).
Stosownie do wymogów art. 80 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, Zarząd Spółki stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w Wezwaniu w wysokości 9,80 PLN za akcję mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej Spółki.

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Paweł Kapica – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 28/06/2018 20:34