Digital DNA
Private Equity

RB 24/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki, ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż dniu 29 czerwca 2015 roku, Spółka otrzymała postanowienie o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian § 7 ust. 1 oraz § 14 ust. 5 i 6 Statutu Spółki (zmiany dokonane uchwałami numer 23 oraz 24 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 3 czerwca 2015 roku, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 19/2015). Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku, upoważniono Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą numer 8 z dnia 8 czerwca 2015 roku, uchwaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał numer 23 oraz 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2015 roku.

Tekst jednolity Statutu MCI Management S.A., wraz ze wskazaniem przepisów Statutu Spółki, które uległy zmianie (zapis kursywą), stanowi  załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/06/2015 19:18