RB 24/2013 (29.06.2013)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Emisja obligacji zwykłych serii H1 i H2 – Nota Informacyjna

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w ramach Programu Emisji uchwalonego przez zarząd Spółki w dniu 20 grudnia 2012 roku, zmienionego uchwałą zarządu Spółki w dniu 27 maja 2013 roku, Spółka wyemitowała obligacje zwykłe na okaziciela zabezpieczone serii H1 w kwocie 50.000.000 PLN oraz obligacje zwykłe na okaziciela zabezpieczone serii H2 w kwocie 30.000.000 PLN. W ramach emisji obligacji serii H1 dokonano przydziału obligacji w wysokości 36.000.000 PLN, zaś w ramach obligacji serii H2 dokonano przydziału obligacji w wysokości 18.800.000 PLN. Łączna wartość przydzielonych obligacji w ramach serii H1 oraz H2 wynosi 54.800.000 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych emisji obligacji:

– serii H1 przedstawione zostały w Nocie informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu,

– serii H2 przedstawione zostały w Nocie informacyjnej. stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii H1 oraz H2 przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu
Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Data publikacji raportu: 29/06/2013 16:07