RB 24/2022 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 51.432.385,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), powziął informację, iż w dniu 20 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane na podstawie uchwały nr 19/ZWZ/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 51.432.385,00 złotych do kwoty 52.461.033,00 złotych, tj. o kwotę 1.028.648,00 złotych, poprzez emisję 1.028.648 nowych akcji na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

W związku z powyższą zmianą kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.461.033,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) złotych i dzieli się na 52.461.033 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, z których przysługuje łącznie 52.461.033 głosów.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyżej opisany sposób Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały nr 19/ZWZ/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.  zmieniło statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.461.033,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) złotych i dzieli się na 52.461.033 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Data publikacji raportu: 20/09/2022 18:56