Digital DNA
Private Equity

RB 24/2020 Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii P

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii P

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego („Zastaw rejestrowy”) ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę 37.000 obligacji serii P o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, łącznie na kwotę 37.000.000,00 złotych. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 124.876 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., należących do Spółki (własność certyfikatów inwestycyjnych została przeniesiona na Spółkę w wyniku połączenia Spółki z MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym 15/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.). Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych Zastawem rejestrowym określona została na kwotę 30.000.210,00 złotych.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

 

Data publikacji raportu: 28/04/2020 23:30