RB 24/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd MCI Capital S.A. zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) w dniu 21 czerwca 2018 roku, wziął udział i posiadał co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusz: MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na ZWZ 33.537.126 szt. akcji, stanowiącymi 63,41 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 33.537.126  głosów na ZWZ, stanowiącymi 63,41 % ogólnej liczby głosów oraz 94,00 % głosów obecnych na ZWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/06/2018 12:50