Digital DNA
Private Equity

RB 23/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Powołanie Członków Zarządu, Zmiany w Zarządzie Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd MCI Management S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 czerwca 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Wojciecha Marcińczyka w skład zarządu Spółki na trzyletnią indywidualną kadencję powierzając mu funkcję ,,Wiceprezesa Zarządu”. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie z dniem powzięcia.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 16 czerwca 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Tomasza Masiarza w skład zarządu Spółki na trzyletnią indywidualną kadencję powierzając mu funkcję ,,Członka Zarządu”.
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie z dniem powzięcia.

Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do MCI Management S.A., nie są również wspólnikami w konkurencyjnych wobec MCI Management S.A. spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do MCI Management S.A. osób prawnych, oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu:

Wojciech Marcińczyk

Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Warszawskiego (uzyskany w 1999 r.) oraz magistra inżyniera Politechniki Warszawskiej (uzyskany w 1994 r.). W 2006 r. uzyskał tytuł MBA (Uniwersytet Illinois z Uniwersytetem Warszawskim), jest również członkiem ACCA od 2003 r. W 1996 r. ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:

1)   E-TELBANK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której w latach 2009 – 2010 jako członek rady nadzorczej odpowiedzialny był za nadzór właścicielski spółki;

2)   EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, w której w latach 2009 – 2010 jako dyrektor finansowy odpowiedzialny był za zarządzanie działalnością finansową i operacyjną spółki;

3)   Niezależny Operator Międzystrefowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której w latach 2009 – 2010 jako członek rady nadzorczej odpowiedzialny był za nadzór właścicielski spółki;

4)   BILLBIRD S.A. z siedzibą w Krakowie, w której w latach 2007 – 2009 jako dyrektor finansowy odpowiedzialny był za zarządzanie działalnością finansową i operacyjną spółki;

5)   Deloitte Business Consulting S.A., z siedzibą w Warszawie, w której w 2007 r. jako konsultant odpowiedzialny był za doradztwo w obszarze finance transformation;

6)   Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., w której w latach 1996 – 2006 jako zastępca dyrektora departamentu odpowiedzialny był za kontroling finansowy, budżetowanie, zarządzanie inwestycjami, optymalizację podatkową, zarządzanie ryzykiem, zabezpieczanie przychodów.

Tomasz Masiarz
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wspólnik w Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. (od 2011 r.). W latach 2007-2011 wspólnik w Vogel Dubiński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. W latach 2008-2009 członek rady nadzorczej Templar Wealth Management S.A. W latach 2001 – 2007 zatrudniony w Kancelarii Prawnej Vogel Zaborowski Dubiński Sp. k. W trakcie swojej 14-letniej praktyki, od początku działalności zawodowej, zajmował się prawem rynku kapitałowego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków prowadzących działalność maklerską, firm inwestycyjnych i innych podmiotów działających na rynku kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z regulacyjnymi aspektami obrotu instrumentami finansowymi. Prowadzi wykłady na Podyplomowych Studiach Prawa Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz występuje na specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu prawa funduszy inwestycyjnych. Przez okres 5 lat pełnił funkcję inspektora nadzoru wewnętrznego w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ramach Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. odpowiada za praktykę w zakresie rynku kapitałowego.

Spółka informuje równocześnie, iż w dniu 16 czerwca 2015 roku, Pan Cezary Smorszczewski, dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Spółki.

W związku z rezygnacją Pana Cezarego Smorszczewskiego z członkostwa w zarządzie Spółki, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Czechowicz funkcję ,,Prezesa Zarządu”.
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie z dniem powzięcia.

Spółka informuje również, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 czerwca 2015 roku powierzyła dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Ogryczak funkcję ,,Wiceprezesa Zarządu”.
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie z dniem powzięcia.

Skład Zarządu MCI Management S.A. przedstawia się następująco:

1. Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu,
2. Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu,
3. Wojciech Marcińczyk– Wiceprezes Zarządu,
4. Tomasz Masiarz – Członek Zarządu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 17/06/2015 07:17