RB 23/2022 Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 30 czerwca 2022 r.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka’) przekazuje otrzymaną w dniu 7 lipca 2022 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusze”) na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 2,41 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 1,98 mld zł  i 0,43 mld zł.

Jako aktywa brutto Funduszu rozumiane są aktywa powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

  • w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,47% certyfikatów inwestycyjnych,
  • w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,54% certyfikatów inwestycyjnych.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 12/07/2022 17:09