RB 23/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 czerwca 2018 roku. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest w

Załączniku nr 1

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/06/2018 12:46