Digital DNA
Private Equity

RB 2/2015 (16.01.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Management S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymała na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie przekazane przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działające w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Pełna treść zawiadomienia stanowi zalacznik do niniejszego raportu bieżącego.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Członek Zarządu

 

Data publikacji raportu: 16/01/2015 21:27