Połączenie MCI i PEM – informacje

RB 22/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana terminów przekazywania jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2020 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminów przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok z dnia 15 kwietnia 2020 roku na dzień 22 kwietnia 2020 roku oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2020 roku z dnia 13 maja 2020 roku na 20 maja 2020 roku.

Poniżej Spółka przedstawia terminy przekazania raportów okresowych w 2020 roku:

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 22 kwietnia 2020 roku,

Jednostkowy raport za I kwartał 2020 roku – 20 maja 2020 roku,

Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 2 września 2020 roku,

Jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku – 18 listopada 2020 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2020 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 10/04/2020 19:14