Digital DNA
Private Equity

RB 21/2015 (8.06.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na ZWZ MCI Management S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd MCI Management S.A. zawiadamia, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) w dniu 3 czerwca 2015 r. wzięli udział:

– Alternative Investement Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, dysponująca na ZWZ 30.888.283 szt. akcji, stanowiącymi 49,24 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 30.888.283 głosów na ZWZ, stanowiących 50,07 % ogólnej liczby głosów oraz 80,26 % głosów obecnych na ZWZ.
– Fundusze związane z Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, która działała w imieniu zarządzanych Funduszy Inwestycyjnych: Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny, Quercus Absolute Return FIZ, Querkus Absolutnego Zwrotu FIZ, dysponujące łącznie na ZWZ 3.415.558 szt. akcji stanowiącymi 5,44 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 3.415.558  głosów na ZWZ, stanowiących 5,54 % ogólnej liczby głosów oraz 8,87 % głosów obecnych na ZWZ.

– BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Wolności 16,  działając w imieniu Arka BZ WBK Funduszy Inwestycyjnego Otwartego, Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, dysponuje łącznie na ZWZ 3.200.000 szt. akcji stanowiącymi 5,10 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 3.200.000  głosów na ZWZ, stanowiących 5,19 % ogólnej liczby głosów oraz 8,31 % głosów obecnych na ZWZ.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 08/06/2015 17:19