RB 21/2023 Korekta raportu bieżącego 16/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. dotyczącego informacji o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego 16/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. dotyczącego informacji o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A. Przyczyną korekty jest wystąpienie omyłki pisarskiej polegającej na uwzględnieniu liczby 2 464 201 szt. akcji i głosów przysługujących MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w liczbie akcji i głosów przysługujących MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przeprowadzonym w dniu 28 czerwca 2023 roku.

Było:

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ,,ZWZ”) w dniu 28 czerwca 2023 r. wziął udział i posiadał co najmniej 5% głosów następujący akcjonariusz: MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 1), dysponująca na ZWZ 41 635 201 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 79,36% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 41 635 201 głosów na ZWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 79,36% ogólnej liczby głosów oraz 99,99987% głosów obecnych na ZWZ.

Powinno być:

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ,,ZWZ”) w dniu 28 czerwca 2023 r. wziął udział i posiadał co najmniej 5% głosów następujący akcjonariusz: (i) MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 1), dysponująca na ZWZ 39 171 000 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 74,67% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 39 171 000 głosów na ZWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 74,67% ogólnej liczby głosów oraz 94,08% głosów obecnych na ZWZ; (ii) MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (adres: 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 1), dysponujący na ZWZ 2 464 201 szt. akcji, stanowiącymi po zaokrągleniu 4,70% kapitału zakładowego, dającymi prawo do 2 464 201 głosów na ZWZ, stanowiącymi po zaokrągleniu 4,70% ogólnej liczby głosów oraz 5,92% głosów obecnych na ZWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 23/08/2023 22:30