RB 21/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów Dotcard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wyjście z inwestycji w Dotpay oraz eCard)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („MCI”), informuje, iż fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. („MCI PV”, „Zbywca”) w dniu 19 czerwca 2018 roku, zawarł między innymi z Nets Denmark A/S z siedzibą w Lautrupbjerg 10, DK-2750 Ballerup, Dania („Nabywca”), wielostronną przedwstępną umowę sprzedaży przez Zbywcę na rzecz Nabywcy, wszystkich posiadanych przez Zbywcę 754 (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery) udziałów w kapitale zakładowym Dotcard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibie w Warszawie, ul. Plac Europejski 1, 00 – 844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000629532 („Spółka”), stanowiących 75,40% udziałów w kapitale zakładowym Spółki („Umowa Przedwstępna Sprzedaży”) („Udziały”).

Spółka posiada 18.912.180 udziałów w kapitale zakładowym eCard Spółka Akcyjna („eCard”) z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym eCard.

eCard posiada 4.000 udziałów w kapitale zakładowym Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Dotpay”) z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000700791, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Dotpay.

Szacowana cena ze sprzedaży przez Zbywcę Udziałów wyniesie 255 mln PLN, finalna wartość jest uzależniona od spełnienia warunków wskazanych w Umowie Przedwstępnej Sprzedaży, między innymi od daty wejścia w życie Umowy Sprzedaży oraz zostanie podana przez MCI w osobnym raporcie bieżącym.

Zawarcie przez Zbywcę oraz Nabywcę umowy sprzedaży Udziałów uzależnione jest od spełnienia warunków wskazanych w Umowie Przedwstępnej Sprzedaży, między innymi od uzyskania przez Nabywcę stosownych zgód lub braku sprzeciwu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie Udziałów.

MCI bezpośrednio oraz pośrednio posiada 94,53% certyfikatów inwestycyjnych w MCI PV.

Dotpay oraz eCard to krajowe instytucje płatnicze, które łącząc ofertę licencjonowanego agenta rozliczeniowego z integratorem usług płatniczych tworzą jednego z liderów polskiego rynku e-płatności, ofertując kupującym kompleksową obsługę płatności dostosowaną do najbardziej wymagających modeli biznesowych w modelu omni-channel (online i offline). Dotpay oraz eCard posiadają 15 letnie doświadczenie na rynku płatności, zatrudniają ok. 100 pracowników w Warszawie i Krakowie i świadczą usługi ponad 30.000 klientom we wszystkich segmentach rynku płatności.

Warunki na jakich zawarto Umowę Przedwstępną Sprzedaży nie odbiegają od warunków w tego typu transakcjach.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 19/06/2018 11:21