RB 20/2023 Zawarcie umowy zastawu finansowego i rejestrowego z Raiffeisen Bank International AG

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lipca 2023 r. Spółka zawarła z Raiffeisen Bank International AG umowę zastawu finansowego i rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) związanych z MCI.EuroVentures 1.0. („Certyfikaty”) (,,Umowa Zastawu”).

Przedmiotem Umowy Zastawu jest zastaw finansowy i rejestrowy na 382.000 Certyfikatach należących do Spółki o wartości 231.517.220,00 zł ustalonej na podstawie wyceny aktywów Funduszu sporządzonej na dzień 31 marca 2023 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu rejestrowego równej 48 mln EUR.

Umowa Zastawu stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązania spółki MCI Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wynikającego z umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego na łączną kwotę 32 mln EUR, zawartej w dniu 14 lipca 2023 r. z Raiffeisen Bank International AG (,,Umowa Kredytu”), wraz z odsetkami, prowizjami, opłatami i innymi roszczeniami związanymi z Umową Kredytu, w tym z roszczeniem o zwrot kosztów dochodzenia zaspokojenia wierzytelności wynikającej z Umowy Kredytu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 26/07/2023 18:53