RB 2/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazania raportów okresowych w 2024 roku:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 rok – 27 marca 2024 roku;
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku;
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 18 września 2024 roku;
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 roku.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2024 roku.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 31/01/2024 14:02