Digital DNA
Private Equity

RB 2/2020

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, działając na podstawie §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MCI Capital Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje że w dniu 17 stycznia 2020 roku Spółka otrzymała oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW) z dnia 16 stycznia 2020 roku, w którym KDPW informuje o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLMCIMG00012, 33.482 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 złotych, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 17/01/2020 21:42