Digital DNA
Private Equity

RB 2/2019

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii J

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2019 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego („Zastaw rejestrowy”) ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę 66.000 obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, łącznie na kwotę 66.000.000,00 złotych. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 1.685 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., należących do MCI Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych Zastawem rejestrowym określona została na kwotę 75.075.921,56 złotych.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/01/2019 17:25