Digital DNA
Private Equity

RB 19/2015 (3.06.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 czerwca 2015 roku.
Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest załączniku.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono od podejmowania żadnej z planowanych uchwał.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 03/06/2015 11:38