RB 19/2013 (12.06.2013)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zmiana zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii H1

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z wyemitowanych przez Spółkę w dniu 8 kwietnia 2013 roku, 36.000 obligacji serii H1, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 36.000.000 złotych, ustanowiono zastaw rejestrowy na aktywach spółki zależnej. Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniami z dnia 11 czerwca 2013 roku wydanymi przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 3.312 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI EuroVentures 1.0 oraz na 241.797 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0, należących do MCI.Fund Management Sp. z o. o. MCI.PrivateVentures S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Umowy zastawu rejestrowego zawarte zostały z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy, obligacji wyemitowanych przez Spółkę. Na dzień 31 grudnia 2012 roku łączną wartość wyżej wymienionych certyfikatów inwestycyjnych ustalono na 108.000.035,20 złotych. Najwyższa sumę zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym określona została w przypadku 3.312 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 72.846.861,55 złotych, zaś w przypadku 241.797 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 35.153.173,65 złotych. Jednocześnie z dokonaniem wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów na ww. certyfikatach inwestycyjnych, dokonano wykreślenia z rejestru zastawów, zastawów rejestrowych ustanowionych na 4.749 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI EuroVentures 1.0 oraz na 355.052 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0, należących do MCI.Fund Management Sp. z o. o. MCI.PrivateVentures S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym określona została w przypadku 4.749 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 100.012.942,71 złotych, zaś w przypadku 355.052 certyfikatów inwestycyjnych na kwotę 50.000.118,18 złotych. Zmniejszenie liczby certyfikatów inwestycyjnych będących przedmiotem zastawu rejestrowego oraz sumy zabezpieczenia jest rezultatem uprawnienia Spółki w tym zakresie zawartego w warunkach emisji obligacji serii H1. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy. Jako kryterium uznania aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Magdalena Pasecka – Członek Zarządu

Data publikacji raportu: 12/06/2013 21:21