Digital DNA
Private Equity

RB 18/2015 (3.06.2015)

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Management S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku, powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 28 maja 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 285.750 złotych. Zarejestrowana została emisja akcji serii I w liczbie 285.750 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Po dokonaniu rejestracji akcji serii I zarejestrowany w KRS kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.732.377 złotych.

Ogólna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji Spółki wynosi 62.732.377.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu

Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 03/06/2015 11:36